Printvriendelijke versiePDFAAArss

Procedure

Woning / gebouw meer dan één jaar leeg → inventarisatie

Als een woning / gebouw langer dan één jaar leegstaat kan het pand opgenomen worden op het leegstandsregister.

Als eigenaar van een leegstaand pand word je op de hoogte gebracht van de vaststelling van leegstand door een brief die een ‘administratieve akte en bijhorend beschrijvend verslag en fotodocumentatie’ bevat.

Je kan tegen de vaststelling van leegstand in beroep gaan binnen 30 dagen en per beveiligde zending (= aangetekende brief, afgifte tegen ontvangstbewijs of elektronisch aangetekende zending). Voor meer info en modaliteiten wordt verwezen naar het reglement op inventarisatie.

Wanneer de vaststelling niet wordt betwist of wanneer het beroep onontvankelijk of ongegrond is, wordt de woning / het gebouw opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Download documenten:

woning / gebouw één jaar op leegstandsregister → heffing

Wanneer een gebouw / woning 12 maanden op het leegstandsregister is opgenomen is er heffing verschuldigd.

uitroeptekenVoor woningen en gebouwen gelegen in het kernwinkelgebied van Landen is de heffing verschuldigd vanaf de opname in het gemeentelijk leegstandsregister!

Het tarief van de belasting bedraagt:

  • open bebouwing: € 50/meter gevellengte x aantal bouwlagen
  • halfopen/gesloten bebouwing: € 75/meter gevellengte x aantal bouwlagen
  • enkel in Landen voor het kernwinkelgebied: € 100/meter gevellengte x aantal bouwlagen

De minimumaanslag bedraagt:

  • voor een woning of gebouw: € 1.300
  • voor een individuele kamer: € 100
  • voor overige woongelegenheden: € 400

Per heffingsjaar wordt de aanslag vermenigvuldigd x 1,5 (maximaal 4 keer) en de heffing bedraagt maximaal € 10.000.

In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling van heffing bekomen. Hiervoor wordt verwezen naar het belastingsreglement, artikel 4.

Je kan bezwaar aantekenen tegen de leegstandsbelasting binnen een periode van 3 maanden na ontvangst van je aanslagbiljet.

Download documenten:

Woning / gebouw staat niet langer leeg → schrapping

Wanneer je vindt dat de woning / het gebouw niet langer leegstaat kan je een schrapping uit het register aanvragen.

Een woning kan uit de inventaris geschrapt worden als je 6 opeenvolgende maanden van bewoning kan aantonen.

Een schrapping vraag je aan per beveiligde zending (= aangetekende brief, afgifte tegen ontvangstbewijs of elektronisch aangetekende zending). Voor meer info en modaliteiten wordt verwezen naar het reglement op inventarisatie.

Download documenten:

Woning / gebouw op leegstandsregister verkocht → melden

De verkoper van een woning / gebouw opgenomen op het leegstandsregister moet de koper hiervan in kennis stellen.

De verkoper moet ook een kopie van de notariële akte bezorgen aan de gemeente en dit vóór de eerstvolgende verjaring van de opname van het goed op het leegstandsregister (zo niet moet hij de eerstvolgende heffing na de overdracht van het goed betalen).

Voor meer info en modaliteiten wordt verwezen naar het belastingsreglement.

Download documenten:

Woning / gebouw op leegstandsregister kopen → vermindering van heffingsgrondslag van de registratierechten

De koper van een pand, dat op de gemeentelijke inventaris van leegstand is opgenomen, kan hiervoor een vermindering van de heffingsgrondslag van de registratierechten aanvragen. Deze vermindering moet je uitdrukkelijk vragen aan de notaris die de akte verlijdt.

Meer info kan je lezen in deze folder (application/pdf, 3.7 MB, info).

Vragen?

Beter Wonen aan de Gete heeft een folder over leegstaande woningen en/of gebouwen gemaakt met definities, uitleg procedures en weetjes.

Voor al je vragen kan je ook terecht op een van onze wooninfopunten, via email: info@beterwonenaandegete.be of op telefoonnr. 011 69 05 45.